Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd en vergaderen minimaal één keer per jaar. Het bestuur heeft sinds haar benoeming bij de oprichting geen wijzigingen ondergaan en bestaat uit de volgende leden:

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden of het bijwonen van vergaderingen. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.