Over ons

Onze activiteiten zijn ondergebracht in de stichting Sint in Dordt. De stichting heeft tot doel het sinterklaasfeest bereikbaar te houden voor alle kinderen. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal eventuele winstbedragen doneren aan goede doelen waarbij kinderen centraal staan.

Doelstelling

 

De stichting Sint in Dordt is opgericht bij notariële akte op 11 oktober 2010. Zij heeft tot doel het sinterklaasfeest bereikbaar te houden voor alle kinderen en het verrichten van alle verdere handelingen die met dit doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de praktijk verzorgt de stichting bezoeken van Sinterklaas en Pieten op locatie, waarbij de primaire focus ligt op hen die minder te besteden hebben. De stichting dient daarmee het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Eventuele winstbedragen worden gedoneerd aan goede doelen waarbij kinderen centraal staan. Voor een uiteenzetting van de activiteiten in een specifiek boekjaar wordt verwezen naar de publicatie van de financiële verantwoording.

Inkomsten

De stichting verkrijgt haar geld door het in rekening brengen van een minimale bijdrage voor de door haar afgelegde bezoeken. De klant verhoogt deze bijdrage indien dit in zijn vermogen ligt. De minimumbijdrage voor huisbezoeken bedraagt € 30,00 voor een bezoek van twintig minuten. De prijzen van onze collega’s beginnen bij € 45,00 en lopen soms op tot € 100,00.

Tevens is onze stichting dankbaar voor de sponsoring door Van Gent Autoverhuur, Goedegebuure Notariaat en Qwerta Webdevelopment voor uiteenlopende zaken in de afgelopen jaren.

Vermogen

De stichting houdt haar vermogen aan op haar bankrekening waarover een marktconform rentepercentage wordt verkregen. De stichting belegt haar vermogen niet en gebruikt dit enkel om haar continuïteit te waarborgen. Jaarlijks reserveert de stichting een bedrag voor investeringen in de kostuums van Sinterklaas en Pieten. Eveneens doneert zij een bedrag aan een goed doel waar kinderen centraal staan. In de afgelopen jaren zijn voor in totaal € 4.645 de onderstaande donaties gedaan:

Wij bedanken iedereen hartelijk die deze donaties mede heeft mogelijk gemaakt. Het is fantastisch dat wij zoveel kinderen direct en indirect blij mogen maken.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd en vergaderen minimaal één keer per jaar. Het bestuur heeft sinds haar benoeming bij de oprichting geen wijzigingen ondergaan en bestaat uit de volgende leden:

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden of het bijwonen van vergaderingen. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Cijfers

De stichting is verplicht om een financiële verantwoording te publiceren voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011. In deze verantwoording is tevens een verslag van activiteiten van het desbetreffende boekjaar opgenomen.

Voor vragen of een nadere toelichting kan je contact opnemen met de penningmeester.

Geschiedenis

Jaren geleden waren onze activiteiten een vast onderdeel van een Belangenvereniging voor Eigenaren in een woonwijk in Dordrecht. Naast het bezoeken van kinderen in het werkgebied van de belangenvereniging, bezocht Sinterklaas ook andere locaties en instellingen.

Hoewel de belangenvereniging op een zeker moment haar activiteiten stopte en kinderen en ouders verhuisden naar een ander deel van Dordrecht, kreeg Sinterklaas jaarlijks verzoeken om langs te komen. Dit was de aanzet naar de organisatie zoals je die in de huidige vorm kent. Om een nog groter publiek te kunnen dienen, ontwikkelden 2Bytes en Qwerta Webdevelopment de website SintinDordt.nl.

De website trok veel bezoekers en zorgde uiteindelijk voor vele huisbezoeken in de regio. Al snel bleek dat de activiteiten het begrip “vriendendienst” te boven gingen, waarop besloten is om de Stichting Sint in Dordt op te richten. Wij willen Goedegebuure Notariaat uit Zwijndrecht bedanken voor werkzaamheden en sponsoring.